Nadležnosti

Agencija za planiranje prostora

Agencija za planiranje prostora  vrši poslove uprave koji se odnose na:

- obavlja pripremne poslove i koordinira izradu i donošenje planskih dokumenata;
- priprema odluke o izradi planskih dokumenata;
- priprema programske zadatke za izradu lokalnih planskih dokumenata;
- odlučuje o sprovođenju postupka izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticija na životnu sredinu za prostor u obuhvatu
planskih dokumenata za koje se donosi odluka o izradi i priprema potrebna akta u postupku;
- priprema i od nadležnih subjekata prikuplja dokumentaciju za izradu planskih dokumenata i Izvještaja o strateškoj procjeni
uticaja na životnu sredinu;
- obavlja poslove vezane za ustupanje izrade planskih dokumenata i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu;
- obavljanje poslova organizacije i praćenje postupka izrade planskog dokumenta i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na
životnu sredinu;
- obavlja poslove pribavljanja potrebnih saglasnosti i ostvaruje saradnju sa ovlašćenim subjektima;
- organizuje i sprovodi javnu raspravu za planove i odluke iz domena nadležnosti Agencije;
- priprema odluke o donošenju planskih i dokumenata iz nadležnosti Agencije;
- obavlja poslove radi omogućavanja sprovođenja planskih dokumenata;
- učestvuje u izradi akata kojima se propisuju uslovi za građenje objekata od opšteg interesa;
- priprema Program uređenja prostora, za dio planiranja prostora, kao i svih drugih akata u vezi izrade i donošenja lokalnih
planskih dokumenata;
- formira i vodi dokumentacione osnove o prostoru;
- obavlja poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga svoga rada;
- ostvaruje saradnju sa NVO povodom pitanja iz svoje nadležnosti;
- priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
- obezbjeđuje učešće javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa
zakonskim i opštinskim propisima;
- stara se o objavljivanju na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu sa zakonom i opštinskim propisima;
- organizuje vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje
aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti i učestvuje u radu istih;
- iz djelokruga nadležnosti Agencije vrši poslove vezano za javne nabavke, poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i
strategija razvoja, poslove vezano za budžetske i poslove trezora, saradnje sa državnim organima i drugim pravnim licima u odviru
djelokruga svog rada;
- vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.