Služba Skupštine

Služba skupštine je obrazovana Odlukom o obrazovanju Službe Skupštine („Sl. List opštine Budva“ br. 7/05), za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Skupštine opštine Budva, njenih radnih tijela i odbornika.

Službom rukovodi Sekretar Skupštine.

Poslovi

 Služba Skupštine obavlja:

 • poslove organizacije i pripreme održavanja sjednica Skupštine;
 • administrativno-tehničke poslove za radna tijela
 • administrativno-tehničke poslove za potrebe kluba odbornika u vezi sa
  obavljanjem odborničke funkcije;
 • vodi odgovarajuću evidenciju donijetih akata i prati stepen i dinamiku
  njihove realizacije, o čemu redovno informiše predsjednika Skupštine;
 • obezbjeđuje uredno vođenje zapisnika sa sjednice Skupštine i njenih radnih
  tijela i njihovo uredno čuvanje i korišćenje;
 • vrši određene poslove za potrebe Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne
  samouprave;
 • vrši poslove kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava odbornika;
 • obezbjeđuje ostvarivanje odnosa i saradnje Skupštine sa predsjednikom
  Opštine, Savjetom za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
 • poslove protokola za potrebe Skupštine;
 • pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela;
 • priprema prečišćene tekstove odluka koje donosi Skupština i priprema ih za
  njihovu objavu u „Službenom listu opštine Budva“;
 • sređuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština;
 • vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove po zahtjevu
  Skupštine i predsjednika Skupštine.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.