Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba menadžera

Služba menadžera vrši stručne i administrativno- tehničke poslove za menadžera Opštine Budva, koji se odnose na:

  - pripremu i realizaciju razvojnih programa, projekata Opštine Budva, obezbjeđuje zaštitu
  životne sredine, održivi razvoj, podstiče preduzetničke inicijative i privatno- javna partnerstva;
  - učestvuje u saradnji sa Sekretarijatom za prostorno planiranje i održivi razvoj u pripremi,
  izradi i procesu donošenja planske dokumentacije;
  - učestvovanje u pripremi izmjena propisa čiji je cilj stvaranje pods ticajnog ambijenta za
  razvoj lokalne samouprave;
  - ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima lokalne samouprave i javnim službama na
  teritoriji opštine Budva, organima državne uprave, privrednim subjektima, nevladinim
  organizacijama i drugim subjektima, a u vezi sa obezbjeđivanjem uslova za razvojne programe od
  interesa za Opštinu;
  - ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih
  razvojnih programa i projekata;
  - obavlja saradnju sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  - vrši poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz svog djelokruga;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe; odlučivanj e o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
  službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju
  internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanj e rada i rezultata rada službenika
  i namještenika u Službi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
  toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
  Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
  diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja
  nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
  posebnim opštinskim propisima;
  - obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za oba vljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih
  akcionih planova i strate gija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na
  propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe
  efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  drža vnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima;

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.