Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za investicije

 Sekretarijat za investicije vrši slijedeće poslove uprave i to:

  - priprema planove i programe razvoja koji se odnose na uređivanje građevinskog zemljišta,
  planove investicionih aktivnosti i druge planove i programe u skladu sa posebnim propisima;
  - obavlja stručno administrativne poslove vezane za investicione aktivnosti i komunalno
  opremanje građevinskog zemljišta i to :
  - priprema podatke potrebne za tendersku dokumentaciju;
  - prikuplja neophodnu dokumentaciju za pokretanje postupka izuzimanja zemljišta i
  eksproprijacije;
  - pribavlja neophodnu dokumentaciju za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za
  izgradnju inves ticionih i komunalnih objekata, gdje je Opština investitor;
  - prati realizaciju ugovora o građenju investicionih i komunalnih objekata, gdje je Opština
  investitor;
  - aktivno saradjuje sa Sekretarijatom za prostorno planiranje i održivi razvoj u pripremi
  izrade planske dokumentacije u smislu učestvovanja u izradi iste (dostavljanje projekata i zahtjeva
  za sve vrste infrastrukturnih objekata);
  - aktivno sarađuje sa Sekretarijatom za prostorno planiranje i održivi razvoj u cilju planiranja
  investicionih projekata u planskim dokumentima;
  - vrši kontrolu i ovjeru situacija po zaključenim ugovorima;
  - vrši i druge poslove u vezi pripreme i realizacije investicionih projekata i projekata za
  komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
  - priprema troškovnik za komuna lno opremanje građevinskog zemljišta;
  - obavlja stručno administrativne poslove za obračun naknade za komunalno opremanje;
  - obavlja strucne i administrativne poslove u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i
  izgradnji objekata i drugih pravnih akata vezano za zaključenje ugovora o komunalnom
  opremanju sa investitorom;
  - vrši premjeravanje objekata i obračun na ime naknade za komunalno opremanje
  građevinskog zemljišta za već izgradjene objekte za potrebe Opštine i isti dostavlja Službi za
  naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
  - saradnja u cilju realizacije kako investicionih projekata Opštine tako i zahtjeva stranaka
  Sekretarijat za investicije, ostvaruje u saradnji sa Službom za naplatu naknade za komunalno
  opremanje građevinskog zemljišta, Sekretarijatom za prostorno planiranje i održivi razvoj i
  Sekretarijatom za pravnu zaštitu;
  - priprema podatke neophodne nadležnom poreskom organu za utvrđivanje naknade za
  objekte ili djelove objekata sagrađenih bez građevinske dozvole;
  - vrši evidenciju o uplatama i isplatama sredstava po osnovu Programa uređenja
  g rađevinskog zemljišta i programu investicionih aktivnosti;
  - vrši upravni nadzor nad zakonitosću i cjeloshodnošću rada preduzeća čiji je osnivač Opština
  u oblastima utvrđenim djelokrugom rada ovog organa;
  - daje mišljenja na Izvještaj o poslovanju i Progra m rada preduzeća nad kojim vrši upravni
  nadzor;
  - priprema prijedlog akata o davanju saglasnosti na Statut preduzeća nad kojim vrši upravni
  nadzor i druge potrebne saglasnosti shodno zakonskim propisima za Skupštinu i predsjednika
  Opštine;
  - učestvuje u postupku izrade planske dokumentacije;
  - ostvarivanje saradnje sa NVO povodom pitanja iz svoje nadležnosti;
  - vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ovog Sekretarijata;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata;
  odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog
  odnosa službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o
  pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada
  službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i
  usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u
  vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i
  namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i
  donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih
  zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa
  zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme pla na i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove na realizaciji
  usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema
  trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za
  potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležn osti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.