Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Služba za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta vrši poslove koji se odnose na:

  - rješava u prvostepenom upravnom postupku predmete kroz utvrđivanje, kontrolu i napl atu
  naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao lokalnog javnog prihoda;
  - vrši upis fiducija i hipoteka; preduzima mjere naplate naknade za komunalno opremanje
  građevinskog zemljišta;
  - vrši naplatu naknade za komunalno opremanje građevinsko g zemljišta iz novčanih
  sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrane
  raspolaganja imovinom;
  - priprema Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i stara se o
  primjeni iste;
  - vodi dnevne, mjese čne i godišnje evidencije uplata i isplata sa računa i putem
  kompenzacija, sa detaljnim podacima o uplatiocu, namjeni uplate odnosno isplate;
  - priprema ugovore o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i
  prati njihovu realizaciju;
  - vodi evidenciju o ostvarenim prihodima, evidentira zaključene ugovore;
  - priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacija iz djelokruga rada Službe;
  - ostvaruje saradnju sa NVO iz djelokruga svog rada;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe; odlučivanje o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
  službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog
  i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i
  namješ tenika u Službi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
  toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
  Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
  diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja
  nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
  posebnim opštinskim propisima;
  - obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih
  akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i iz vještavanja prema trezoru na
  propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe
  efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.