Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Funkcija Predsjednika Opštine je profesionalna. U pogledu uslova za izbor Predsjednika Opštine primjenjuju se odredbe zakona kojim seuređuje izbor odbornika i poslanika.
Predsjedniku Opštine koji je izabran iz redaodbornika, izborom na funkciju Predsjednika Opštine prestaje mandat odbornika.

Poslovi Predsjednika Opštine

Predsjednik Opštine :
1. predstavlja i zastupa Opštinu
2. predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština , kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine
3. donosi odluku o pristupanju izradi lokalnih planskih dokumenata
4. stara se i odgovoran je za iz vršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja
5. stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova
6. utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju Glavnog administratora
7. imenuje i razrješava Potpredsjednika Opštine i Glavnog administratora, uz saglasnost Skupštine
8. imenuje i razrešava starješine organa lokalne uprave, stručne i druge službe, direktora agencije i menadžera,
9. podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi, najmanje jedanput godišnje
10. usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga , o čemu donosi odgovarajuće akte
11. vrši nadzor nad radom lokalne uprave
12. donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesen ih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drukčije uređeno
13. odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje
14. donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta Opštine
15. stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine
16. raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine
17. donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrđenom investicionom politikom
18. daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači
19. rješava sukob nadležnosti između organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje određenih poslova.
20. odlučuje o izuzeću Glavnog administratora, za postupanje u određenoj pravnoj stvari,
21. vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada službe zaštite
22. obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelokruga i donosi Poslovnik o svom radu,
23. privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine, u skladu sa zakonom
24. vrši raspored poslovnih prostorija na korišćenje organima opštine, utvrđuje način korišćenja prevoznih sredstava i odlučuje o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava za potrebe rada organa Opštine,
25. vrši i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.