Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretar Skupštine

Nadležnosti

Sekretar Skupštine:

organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela;
priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela; stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
organizuje i rukovodi Službom Skupštine, odgovoran je za vođenje zapisnika, obradu akata Skupštine i za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
pomaže predsjedniku Skupštine u radu; vrši i druge poslove u skladu sa ovim statutom i aktima Skupštine.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.