Sekretar Skupštine

Nadležnosti

Sekretar Skupštine:

organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela;
priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela; stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
organizuje i rukovodi Službom Skupštine, odgovoran je za vođenje zapisnika, obradu akata Skupštine i za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
pomaže predsjedniku Skupštine u radu; vrši i druge poslove u skladu sa ovim statutom i aktima Skupštine.

Biografija

MILENA ŠOLOVIĆ

Milena Šolović je rođena 12. 11. 1983. godine u Cetinju. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Budvi, dalje obrazovanje nastavila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smjer međunarodni odnosi). Nakon završetka studija, obavila je pripravnički staž u Osnovnom sudu u Kotoru, radila u advokatskoj kancelariji u Budvi, položila državni ispit za rad u državnim organima, kao i pravosudni i advokatski ispit. Bila je zaposlena kao savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktoratu za upravne unutrašnje poslove Budva. Govori engleski, služi se italijanskim jezikom.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.