Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba Glavnog gradskog arhitekte

Služba Glavnog gradskog arhitekte vrši poslove uprave koji se odnose na:

- učestvuje u izradi politika, strategija, projekata, programa u cilju unapređenja kvaliteta prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranje visokokvalitetnog izgrađenog prostora
- sprovođenje Državnih smjernica razvoja arhitekture u odnosu na zaštitu autentičnosti prostora i identiteta naselja, obezbjeđenja kvaliteta arhitektonskih rješenja, unapređenja vizuelnog kvaliteta objekata
- davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima
- propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnjeg izgleda objekta u postupku legalizacije
- davanje saglasnosti u pogledu spoljnjeg izgleda privremenog objekta
- izrada projektnog zadatka za urbanistički projekat
- vođenje pripremenih poslove na izradi Urbanističkog projekta
- organizovanje i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija, Revizione komisije za urbanistički projekat i radnih tijela imenovanih za obavljanje stručnih poslova za potrebe Opštine iz oblasti rada Službe
- provjerava usaglašenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom
- učestvovanje u izradi projektnog zadatka za idejno arhitektonsko rješenje javnih prostora
- pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta
- vođenje evidencije i dostavljanje nadležnim organima dokumentacione osnove iz domena nadležnosti Službe
- izrada i donošenje propisa, pravilnika i uputstava iz djelokruga nadležnosti Službe
- poslova na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategija razvoja Opštine
- poslove vezane za izradu Budžeta i poslove trezorskog poslovanja
- izrada programa rada i izvještaja o radu
- učestvuje u izradi propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnji objekata;
- predlaže lokacije za realizaciju projekata javnih prostora
- upravni postupak za izdavanje rjašenja o davanju saglasnosti
- pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
- priprema i dostavlja podatke za vođenje i ažuriranje sajta;
- upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- vršenje poslova iz domena planiranja prostora shodno članovima 217 i 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 64/17, 44/18 i 63/18);
- ostvarivanje saradnje sa nadležnim državnim i lokalnim organima, nevladinim organizacijama, korisnicima prostora, drugim organima, službama i udruženjima iz domena nadlažnosti Službe;
- vršenje poslova vezanih za javne nabavke, poslova na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategija razvoja;
- vršenje poslova vezanih za budžet i trezor i priprema faktura i izvještaja prema trezoru na propisanim obrascima u Službi;
- izrada predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe; odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o koeficijentu; donošenje Rješenja o zaradama zaposlenih u ovoj Službi; odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocjenjivanje rada i rezultata službenika i namještenika; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, kao i posebnom stručnom usavršavanju službenika i namještenika; podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o disciplinskoj mjeri;
- pripremanje plana korišćenja godišnjih odmora u Službi;
- vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.