Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Građanski biro

Gra?anski biro

 

Gra?anski biro ?e biti posebna organizaciona jedinica u okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Nike Air Edge 270 On Feet, Nike Air Edge 270 Basketball Shoes Nike Air 270 Grey, Grey Nike Air 270, Nike Air Edge 270 - Men's Grey/white

Gra?anski biro ?e predstavljati mjesto na kojem možete dobiti osnovne informacije o pravima koje želite da ostvarite, pravnim interesima i obavezama, kao i o rokovima za riješavanje po istima.

 Postupak za ostvarivanje Vaših prava pokre?ete podnošenjem formalnog ( formulari , kao i na šalteru Pisarnice u Opštini Budva, Trg Sunca br.3, Budva), tipskog zahtijeva i potrebne dokumentacije na šalteru Gradjanskog biroa.

 Lokalna samouprava u našem gradu ?e Vam na ovaj na?in omogu?iti da efikasno i racionalno, kada je Vaše slobodno vrijeme u pitanju, na jednom mjestu, ostvarite svoja prava, odnosno dobijete traženo odobrenje /rješenje/ odgovor na Vaš podnesak.

U Gra?anskom birou ?e se organizovati i obavljaju sljede?i poslovi:

 • izdavanje svih vrsta obrazaca, zahtjeva i info materijala (administrativne takse, procedure ostvarivanja prava i shodan BTL promo materijal);
 • prijem svih vrsta zahtjeva od strane gra?ana;
 • obrada i sistematizovanje zahtjeva;
 • poslovi prijema, razvo?enja, predaje-otpreme pismena preko poštanske službe;
 • unos i ažuriranje podataka u dijelovodnik i/ili u elektronski dijelovodnik;
 • arhiviranje i ?uvanje akata organa lokalne uprave i službi prema Zakonu – DEPO arhive;
 • ažuriranje i pra?enje kretanja upravnih i drugih predmeta, koji se nalaze u radu organa lokalne uprave i službi,
 • uru?ivanje gotovih rješenja, zaklju?aka, uvjerenja iz službene evidencije i drugih pismena strankama dobijenih od strane organa lokalne uprave;
 • davanje informacija gra?anima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave;
 • evidencija prvostepenog upravnog postupka koji se pokre?e po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke;
 • evidencija djelovodnika/ ili elektronskog djelovodnika;
 • ovjera potpisa, rukopisa i prepisa;
 • izdavanje izvoda iz mati?nih knjiga vjen?anih;
 • izdavanje radnih knjižica;
 • izdavanje potvrda o životu radi ostvarivanja redovnih mjese?nih primanja (penzija i dr.) iz zemlje i inostranstva;
 • izdavanje uvjerenja o ?injenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • naplata lokalnih administrativnih i drugih propisanih taksi koje se pla?aju na šalteru banke/pošte ili putem elektronskog bankarstva;
 • poslovi interne dostave pismena-akata;
 • poslovi eksterne dostave pismena-akata;
 • pra?enje i prou?avanje stanja, predlaganje mjera u vezi organizacije i rada organa lokalne uprave, u vezi sa ostvarivanjem funkcija Gra?anskog biroa;

Poseban dio Gra?anskog biroa predstavlja?e Blagajna, tj. Banka/e gdje se vrši uplata administrativnih taksi kako bi se zahtijev adekvatno taksirao.

Gra?anski biro - Formulari za sve sekreterijate

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.