Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Slobodan pristup informacijamaRješenja o slobodnom pristupu informacijama


Javne evidencije i javni registri

Javne evidencije i javni registri koje vodi Sluzba za javne nabavke:

- Centralizovani sistem javnih nabavki CG UJN za period do 2021
- Elektronski sistem javnih nabavki CG ESJN za period od 01.01.2021
- Opstina Budva - Sluzba za javne nabavke

Javne evidencije i javni registri koje vodi Sekretarijat za lokalnu samoupravu:

- eDMS - primjenom sistema elektronskog upravljanja dokumentacijom (eDMS) registri koji cine osnovnu evidenciju u kancelarijskom poslovanju - djelovodni protokoli, upisnici prvostepenog upravnog postupka, upisnici izdatih uvjerenja i upisnik inspekcijskog nadzora vode se u elektronskom obliku za sve organe lokalne uprave;
- Upisnik ovjera, potpisa, prepisa i rukopisa;
- Interne dostavne knjige;
- Arhivska gradja;
- Kadrovska evidencija (elektronska i materijalna);
- Maticni registar vjencanih;
- Registar o izdatim radnim knjizicama;
- Registar mjesnih zajednica;
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu - dokumenti


Javne evidencije, javni registri i skupstinski materijal:

Javne evidencije, javni registri i skupstinski materijal
- spisak odbornika Skupstine opstine Budva
- spisak klubova odbornika i clanova klubova;
- spisak opstinskih odbora politickih partija koje imaju odbornike u SO Budva;
- spisak radnih tijela Skupstine i clanova radnih tijela;
- spisak sluzbenika i namjestenika sa sluzbenickim i namjestenickim zvanjima;
- spisak odrzanih sjednica i usvojena akta na sjednicama Skupstine opstine Budva;
- predlozi dnevnog reda sjednica Skupstine i predlozi akata;
- tonski i video zapisi sa sjednica Skupstine opstine Budva;
- djelovodnik i registar uz djelovodnik;
- programi rada SO Budva, Poslovnik SO Budva, Statut Opstine Budva i Odluka o
obrazovanju radnih tijela SO Budva;
- evidencija o prisustvu/odsustvu odbornika na sjednicama Skupstine;
- evidencija o prisustvu/odsustvu odbornikama na sjednicama skupstinskih odbora;
- evidencija o broju datih predloga ili inicijativa (prihvacenih/neprihvacenih) od strane
odbornika (od 2019. godine);
- evidencija o broju diskusija odbornika na sjednicama Skupstine (od 2019. godine);
- evidencija o trajanju diskusija odbornika na sjednicama Skupstine (od 2019. godine);
- evidencija o broju postavljenih odbornickih pitanja;
- evidencija o trajanju zasjedanja Skupstine (od 2019. godine);
- evidencija o trajanju sjednica skupstinskih odbora (od 2019. godine).


Program i plan rada

Sluzba Glavnog gradskog arhitekte

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Sluzba za naplatu naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista

Centar za informacione tehnologije

Sekretarijat za zastitu imovine

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.