Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Kancelarija za borbu protiv korupcije

Kancelarija za borbu protiv korupcije obavlja poslove koji se odnose na:

  - propagandno- preventivno djelovanje u cilju borbe protiv korupcije na nivou lokalne
  samouprave;
  - unapređenje transparentnosti rada i aktivnosti organa lokalne uprave i organa lokalne
  samouprave;
  - po instrukcijama predsjednika Opštine organizaciju i sinhronizaciju aktivnosti organa
  lokalne uprav e i organa samouprave u sprovođenju Akcionog plana borbe protiv korupcije u
  Opštini Budva;
  - predlaganje prioriteta, dinamike i rokova realizacije postignutih rezultata u implementaciji
  Akcionog plana borbe protiv korupcije u Opštini Budva;
  - pripreme pred loga izvještaja sa pregledom stanja, ocjenom i prijedlogom mjera godišnje
  predsjedniku Opštine, jednaput godišnje;
  - prikupljanje podataka i izvještavanje od organa lokalne uprave i organa lokalne samouprave
  u vezi pitanja koja se odnose na prevenciju i bo rbu protiv korupcije za potrebe izvještavanja
  predsjednika Opštine;
  - organizaciju seminara, okruglih stolova, pripremu programa obuke za zaposlene u saradnji
  sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu, u saradnji sa nadležnim institucijama i angažovanja
  eksperata iz oblasti antikorupcije;
  - ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima državne uprave i drugim nadležnim
  institucijama na planu borbe protiv korupcije u dijelu dijelokruga rada;
  - poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
  - saradnju sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Kancelarije;
  odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog
  odnosa službenika i namještenika u Kancelaroji; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o
  pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada
  službenika i namještenika u Kancelariji; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i
  usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u
  vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i
  namještenika u Kancelariji, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i
  donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih
  zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa
  zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti; poslove
  obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka
  javnih nabavki iz dijelokruga Kancelarije; poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i
  strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim
  obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i
  efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa državnim organima
  i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih posl ova iz nadležnosti
  Opštine u ovim oblastima;

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.