Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba za informacione tehnologije

Poslovi Službe za informacione tehnologije su:

  1. organizovanje, planiranje, realizaciju i održavanje informacionog sistema Opštine;
  2. izradu plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
  3. pokretanje inicijative za ažuriranje podataka na sajtu;
  4. održavanje računarske i mrežne opreme u organima lokalne uprave i lokalne samouprave;
  5. kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;
  6. izradu i realizaciju internih planova obuka i usavršavanja za korišćenje informacionih tehnologija i sistema za službenike i namještenike u lokalnoj upravi i lokalnoj samoupravi u saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu;
  7. izrađivanje planova za nabavku i instalaciju opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;
  8. primjenu jedinstvenih standarda: OS (operativni sistem), DBMS (upravljanje sistemom baze podataka) i alate za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije;
  9. planiranje i učestvovanje u projektovanju implementacije i realizacije informacionog sistema u Opštini; izradu plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih rješenja i stara se o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informativnog sistema;
  10. organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;
  11. obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa Opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
  12. objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom, statutom i aktima Skupštine opštine;
  13. tehničko uređivanje i ažuriranje zvanične internet prezentacije Opštine;
  14. konfigurisanje i održavanje sistema elektronske pošte u organima Opštine;
  15. održavanje sistema za EDMS u organima Opštine;
  16. održavanje sistema za zaštitu podataka (antivirus i firewall) u organima Opštine;
  17. pružanje stručno-tehničke podrške u upravljanju video nadzorom i čuvanje dokumentacije i video zapisa sistema video nadzora
  18. vršenje poslova u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz svog djelokruga;
  19. vršenje nabavke informatičke opreme za potrebe lokalne uprave i lokalne samouprave;
  20. sarađivanje sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  21. vršenje izrade rezervnih kopija (sistem bekapa) podataka informacionog sistema Opštine;
  22. pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  23. izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe;
  24. priprema dijela Kadrovskog plana koji se odnosi na zaposlene u Službi dostavljanje istog organu nadležnom za upravljanje ljudskim resursima;
  25. odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta;
  26. pripremanje Plana korišćenja godišnjih odmora u ovom organu;
  27. sprovođenje procesa ocjenjivanja rada službenika i namještenika u organu,
  28. donošenje rješenja o radnom status i pravima iz radnog odnosa zaposlenih u ovoj Službi;
  29. priprema i donošenje rješenja o zaradama zaposlenih u ovom organu;
  30. planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovaranju u vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka, vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  31. obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  32. objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  33. organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  34. poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz djelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima;
  35. poslove informacionog sistema za funkcionisanje Trezora, i drugih softvera, zarade, snimanje podataka, i dr.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.