Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj vrši poslove koji se odnose na:

  - učešće u izradi opštinskih propisa iz oblasti urbanizma, građenja i zaštite životne sredine;

  - rješava po zahtjevima za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova za izgradnju i rekonstrukciju objekata, na osnovu planova detaljne razrade (detaljnih urbanističnih planova, lokalnih studija lokacija i urbanističkih projekata), izdavanje urbanističko- tehničkih uslova za rekonstrukciju po opštim smjernicama iz Prostorno- urbanističkog plana opštine (PUP);

  - izdaje izvode iz planskih dokumenata i uvjerenja;

  - aktivno sarađuje sa Agencijom za planiranje prostora u postupku izrade planske dokumentacije;

  - aktivno sarađuje sa Sekretarijatom za investicije u cilju planiranja investicionih projekta;

  - rješava po zahtjevima za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata i pretvaranje zajedničkih djelova stambene zgrade u stambeni prostor, kao i po zahtjevima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije;

  - rješava po zahtjevima za izdavanje građevinske dozvole i zahtjevima za izdavanje upotrebne dozvole za infrastrukturne objekte: vodovod, kanalizacija, TK instalacije, elektronergetske objekte, gradske saobraćajnice i dr.

  - vrši evidencionu ovjeru revidovane projektne dokumentacije u postupcima izdavanja građevinskih dozvola;

  - priprema i donosi rješenja o formiranju Komisija za tehnički pregled objekata u postupcima izdavanja upotrebnih dozvola;

  - izdaje upotrebne dozvole za objekte ili djelove objekata za koje je izdata građevinska dozvola i izvršen tehnički prijem istih;

  - vodi registar izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima Sekretarijat vodi registar;

  - donosi rješenja o uklanjanju- rušenju objekata po zahtjevu vlasnika;

  - sprovodi postupak izrade Plana postavljanja privremenih objekata;

  - izdaje urbanističko- tehničke uslove i rješenja o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama i zemljištu u privatnoj svojini;

  - rješava po zahtjevima za izgradnju pomoćnih objekata: izdaje urbanističko- tehničke uslove i rješenja o izgradnji pomoćnih objekata;

  - rješava po zahtjevima za postavljanje i izgradnju pristupnih objekata (rampi i liftova za invalide i lica smanjene pokretljivosti): izdaje urbanističko- tehničke uslove i rješenja o izgradnji pristupnih objekata;

  - rješava po zahtjevima za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa;

  - priprema informativne i druge stručne materijale za predsjednika Opštine i Skupštinu opštine

  - izrađuje Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Sekretarijata;

  - obezbjeđuje uslove za učešće javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa, u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;

  - objavljuje na zvaničnom web sajtu Opštine akte koje donosi, a u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i opštinskim propisima;

  - obavlja poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještaja u vezi sa sprovedenim postupcima javnih nabavki iz djelokruga Sekretarijata;

  - obavlja poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategije razvoja za projekte koji su iz domena nadležnosti ovog Sekretarijata;

  - obavlja poslove pripreme faktura i izvještaja prema trezoru na propisanim obrascima;

  - obavlja poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja u postupcima koje prethode izdavanju građevinskih i upotrebnih dozvola;

  - sarađuje sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada;

  - postupa po zahtjevima za slobodnog pristupa informacijama iz nadležnosti ovog Sekretarijata;

  - ostvaruje saradnju sa NVO sektorom povodom pitanja iz svoje nadležnosti;

  - vrši drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.


Posebna unutrašnja organizaciona jedinica Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine čini Sektor za zaštitu životne sredine.

Sektor za zaštitu životne sredine vrši sledeće poslove:

  - koordinira aktivnosti na unaprijeđenju i zaštiti životne sredine, prati i sprovodi zakone kojima se reguliše zaštita prirode i životne sredine;

  - priprema lokalni plan zaštite životne sredine na teritoriji opštine Budva i prati realizaciju istog;

  - učestvuje u sprovođenju postupka i pripremi odgovarajućih akata vezano za stratešku procjenu uticaja planskih dokumenata na životnu sredinu;

  - na zahtjev nadležnog organa lokalne uprave, daje saglasnost na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština;

  - odlučuje o potrebi procjene uticaja projekata na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave;

  - odlučuje o potrebi procjene uticaja projekata na životnu sredinu;

  - organizuje javnu raspravu o Elaboratu procjene uticaja projekta na životnu sredinu i izdaje saglasnost na isti;

  - prati sprovođenje zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i izdaje integrisane dozvole, iz domena nadležnosti lokalne uprave;

  - učestvuje u izradi i sprovodi program monitoringa segmenata životne sredine;

  - pokreće postupak izrade stručne podloge- studije zaštite za proglašenje određenih kategorija prirodnog dobra i koordinira projekte zaštite i sanacije ugroženih područja;

  - uspostavlja i vodi katastar zagađivača;

  - priprema i izrađuje predlog Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine;

  - vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ovog Sektora;

  - sarađuje sa međunarodnim organizacijama, resornim Ministarstvom i NVO sektorom povodom pitanja iz svoje nadležnosti;

  - vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.