Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Geo informacioni sistem

GIS Opštine Budva koji je dostupan javnosti na adresi www.budva.me/gis predstavlja grafički prikaz katastarskih parcela, objekata i posebnih djelova objekta u javnom vlasništvu.
Navedeni grafički prikaz predstavlja presjek stanja na dan 31.12.2019.godine, prema dostavljenim podacima iz Uprave za nekretnine Crne Gore.
Crvenom bojom su označene katastarske parcele, dok su žutom bojom su označeni objekti ili posebni djelovi objekta koji su po opisu prava javno vlasništvo u svojini, susvojini, korišćenju, sukorišćenju, raspolaganju ili upravljanju.
Nosioci prava u javnom vlasnišvu su država, opština, njihovi organi, ministarstva, direkcije, druge institucije ili privredna društva čiji je osnivač država ili opština. U GIS-u je prikazana i imovina nepoznatih vlasnika.

Nosioci prava parcela u javnom vlasništvu koji su prikazani u Izvještaju o imovini u javnom vlasništvu na teritoriji Opštine Budva prema nazivu iz katastarske evidenciju Uprave za nekretnine Crne Gore:


RB Nosilac prava
1 DRŽAVNA SVOJINA RCG
2 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE
3 OPŠTINA BUDVA
4 CRNA GORA
5 J.P.U. 'LJUBICAV. JOVANOVIĆ-MAŠE''
6 CRNA GORA
7 VLADA CRNE GORE
8 JP ''POGREBNE USLUGE''
9 PVK,,BUDVANSKA RIVIJERA,,BUDVA
10 DIREKCIJA JAVNIH RADOVA CRNE GORE
11 "KOMUNALNO" BUDVA
12 - -CRNA GORA - SUBJEKT RASPOL.OPŠTINA BUD
13 LUČKA KAPETANIJA BAR
14 OPŠTINA BUDVA - VODE
15 NEPOZNATI VLASNIK
16 MINISTARSTVOPOM.I SAOBRAĆAJA
17 CRNA GORA - -
18 OPŠTINA BUDVA - -
19 CRNA GORA - -
20 D.S.REPUBLIČKI SUP
21 VLADA CRNE GORE Subjekt Raspolaganja
22 - - AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST-PODGORICA
23 JZU DOM ZDRAVLJA BUDVA
24 DOM ZDRAVLJA
25 DRZAVNA SVOJINA RCG S PRAVOM
26 OPŠTINA BUDVA - -
27 CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA
28 OPŠTINA BUDVA
29 OPŠTINA BUDVA
30 D.S. JAVNI I NEKATEGORISANI PUTEVI
31 - - Svojina CRNE GORE-subjekt raspolaganja VLADA CG
32 CRNA GORA-svojina-OPŠTINA BUDVA-raspolaganje
33 - MINISTARSTVO PROSVJETE
34 - - Javna Ustanova O.Š.,,STEFAN MITROV LJUBIŠA,,Budva
35 - DRZAVA CRNA GORA-raspolaganje OPŠTINA BUDVA
36 D.S. SAVJET ZA PROSVJETU I KULTURU R.C.G
37 - - Svojina -CRNE GORE-Subjekt prava raspolaganja VLADA CRNE GORE
38 POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA
39 SIZ ZA STAMBENO KOMUNAL.DJELATNOST
40 VLADA CG
41 SVOJINA CG
42 - GLAVNI GRAD PODGORICA
43 - JP ,,MORSKO DOBRO CG,,
44 PORESKA UPRAVA RCG
45 - ,,UPRAVA ZA NEKRETNINE,,
46 SVOJ. C.GORE SUBJ.PRAV.RASPOL.OPŠTINA BUDVA
47 VLADA RCG-MINISTARSTVO FINANSIJA
48 KULT.INF.CENTAR
49 - DRŽAVA CRNA GORA
50 - - Svojina CRNE GORE,Subjekt raspolaganja VLADA CRNE GORE-Nosilac prava upravljanja,,DOM ZDRAVLJA,,BUDVA
51 FK,,MOGREN,,BUDVA
52 - - DRŽAVNA SVOJINA CG
53 JP VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
54 - - CRNA GORA-raspolaganje OPŠTINE BUDVA
55 - CRNA GORA Susvojina OPŠTINA BUDVA Raspolaganje
56 RO STARI GRAD
57 AUTO-MOTO DRUŠTVO
58 J.P.REGIONALNI VODOVOD CRNOG.PRIMORJE
59 J.P.REGIONALNI VODOVOD CRNOG.PRIMORJE
60 - - Subjekt raspolaganja OPŠTINA BUDVA
61 KOMUNALNO STAMBENA RADNA ORGANIZACIJA 'J
62 VLADA CRNE GORE - -
63 MIN.PRSVJ.I NAUKE-JU SMŠ,,DANILO KIŠ,
64 ZAVOD ZA OSIG.I REOSIGURANJE JUG.

Nosioci prava posebnih djelova objekata u javnom vlasništvu u Izvještaju o imovini u javnom vlasništvu na teritoriji Opštine Budva prema nazivu iz katastarske evidenciju Uprave za nekretnine Crne Gore:


RB Nosilac prava
1 OPŠTINA BUDVA
2 CRNA GORA
3 CRNA GORA
4 "KOMUNALNO" BUDVA
5 RADI-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA
6 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE
7 DOM ZDRAVLJA
8 VLADA CRNE GORE Subjekt Raspolaganja
9 D.S.REPUBLIČKI SUP
10 NEPOZNATI VLASNIK
11 VLADA CRNE GORE - -
12 POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA
13 CRNA GORA - -
14 KULT.INF.CENTAR
15 CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA
16 VLADA RCG-MINISTARSTVO FINANSIJA
17 KSRO"JUŽNI JADRAN"OOUR "ZA IZG.I ODRŽA.S
18 - DRŽAVA CRNA GORA
19 OPŠTINA BUDVA
20 CRNA GORA-upravljanje Fonda za zdrav.
21 JP VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
22 - - CRNA GORA-raspolaganje OPŠTINE BUDVA
23 - ,,UPRAVA ZA NEKRETNINE,,
24 JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG
25 J.P.REGIONALNI VODOVOD CRNOG.PRIMORJE
26 JP ZA UPRAVLJANE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
27 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA PODGORICA
28 KSRO "JUŽNI JADRAN"OOUR "ZELENILO"
29 OPŠTINSKA KONF.PENZIONERA I INVAL.RADA
30 CRVENI KRST JUGOSLAVIJE OPŠ.ORG.BUDVA
31 - - CRNA GORA-raspolaganje VLADE CRNE GORE
32 VATERPOLO KLUB BUDVA'-BUD-RIVIJERA'
33 KLUB ZA POD.AKT.''DELFIN''BUDVA
34 "MEDITERAN REKLAME" DOO BUDVA
35 CENTRALNA BANKA CRNE GORE
36 PORESKA UPRAVA RCG
37 KOMUNALNO STAMBENA RADNA ORGANIZACIJA 'J
38 OPšTINA BUDVA
39 OSNOVNA ŠKOLA MIRKO SRZENTIĆ
40 - - Svojina CG-RaspolaganjeVLADA CG Upravljanje POŠTA CG ad PODGORICA

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.