Nadležnosti

Glavni administrator

Glavni administrator vrši poslove uprave koji se odnose na:

  • utvrđivanje predloga odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave;
  • rukovođenje, koordiniranje i organizaciju rada lokalne uprave, kojima se obezbjeđuje zakonitost, efikasnost i ekonomičnost njenog rada;
  • postavljanje i razrješenje starješina organa lokalne uprave;postupanje po žalbama protiv prvostepenih rješenja organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština, izjavljenim od strane fizičkih ili pravnih lica, odnosno Državnog tužioca ili drugog državnog organa, kada je prvostepenim rješenjem povrijeđen zakon u korist fizičkog ili pravnog lica, a na štetu javnog interesa;
  • ponavljanje postupka, slučajeve poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • postupanje u vezi sa upravnim sporom;
  • postupanje u vezi sa izvršenjem radi obezbjeđenja i privremenog zaključka;
  • poslove upravnog nadzora u skladu sa zakonom;
  • podnošenje izvještaja o radu lokalne uprave;
  • vrši i druge poslove kojima se obezbjeđuje zakonitost i efikasnost rada lokane uprave.

Način rukovođenja, koordiniranja i organizacije rada organa lokalne uprave, vršenje nadzora nad radom organa i javnih službi, postupanja po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima i izvršenje bliže se uređuje posebnim upustvom Glavnog administratora.

Glavni administrator utvrđuje metodologiju sačinjavanja planova i programa rada i izvještaja o radu organa lokalne uprave i Glavnog administratora, kao imetodologiju praćenja i odjenjivanja rezultata rada službenika i namještenika organa lokalne uprave.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.