Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba glavnog administratora

 Služba Glavnog administratora vrši  poslove koji se odnose na:

  - pravne i administrativno- tehničke poslove kojima se ostvaruje nadležnost glavnog
  administratora kao koordinatora rada organa lokalne upra ve i službi u skladu sa Zakonom o
  lokalnoj samoupravi, Statutom i drugim propisima;
  - rješava u drugostepenom upravnom postupku po izjavljenim žalbama fizičkih i pravnih lica
  u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
  - postupa po zahtjevima za slobodan pristup informacijama koje su u posjedu glavnog
  administratora;
  - priprema mišljenje na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa
  lokalne uprave i službi i mišljenje na Odluku o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave
  koju do nosi predsjednik Opštine;
  - priprema informativne i druge materijale za glavnog administratora;
  - priprema izvještaj o radu Glavnog administratora i Službe glavnog administratora;
  - prati ostvarivanje saradnje organa lokalne uprave i službi sa građanima;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe; odlučivanje o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
  službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog
  i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i
  namještenika u Službi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
  toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
  Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
  diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja
  nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
  posebnim opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim obrascima; saradnju
  sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima;
  - vrši i druge poslove iz nadležnosti glavnog administratora u skladu sa zakonom, Statutom i
  drugim propisima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.