Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba za javne nabavke

 Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na:

  • praćenje i primjenu zakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki;
  • pripremu plana i izmjene i dopune plana javnih nabavki;
  • vođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
  • pripremu teksta odluke o pokretanju postupka javne nabavke;
  • objavljivanje na zvaničnom portalu javnih nabavki tenderske dokumentacije za sprovođenje otvorenog postupka, prve faze ograničenog postupka, prve faze pregovaračkog postupka sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje i konkursa i davanje pojašnjenja;
  • oglašavanje i obavještavanje o postupku javne nabavke u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore, i koji je dostupan na internetu;
  • pripremu dokumentacije i sprovođenje postupaka nabavke male vrijednosti i hitne nabavke;
  • koordiniranje i nadzor nad zakonitošću teksta i zahtjeva tenderske dokumentacije sa instrukcijama za postupanje;
  • izdavanje zainteresovanim licima dijela tenderske dokumentacije, koji sadrži tajne podatke, a u skladu sa propisima koji uređuju tajnost podataka;
  • vršenje stručnih i administrativnih poslova u realizaciji postupka javne nabavke;
  • saradnju sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka sve do okončanja postupka;
  • izradu nacrta ugovora o javnim nabavkama;
  • obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova za potrebe postupka javne nabavke i za potrebe Službe;
  • čuvanje dokumentacije javnih nabavki;
  • vođenje evidencije javnih nabavki, pripremu i dostavljanje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki predsjedniku Opštine;
  • saradnju sa ostalim organima lokalne uprave i lokalne samouprave u cilju postizanja planom definisane dinamike realizacije plana javne nabavke i poslove stručnog savjetovanja istih;
  • slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
  • saradnju sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  • pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  • izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe; odlučivanje o izboru, raspoređivanju i druge poslove iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocjenjivanje rada i rezultata rada službenika i namještenika u Službi; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Službi; podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o disciplinskoj mjeri; vršenje nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  • obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalih akata i aktivnosti u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  • objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Budva akata u skladu zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  • organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti i obradu standardnih obrazaca, pripremu plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz djelokruga Službe; realizaciju usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; pripremu faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim obrascima; pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.