Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove uprave koji se odnose na:
 • praćenje i unapredjenje sistema lokalne samouprave koji se vrši na nivou posebne organizacione jedinice, a ostvaruje se kroz: predlaganje i izra du propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organizaciju i rad organa lokalne uprave i mjesnih zajednica; daje mišljenje u postupku pripreme i učestvuje u izradi propisa koje donosi Skupština i akata koje donosi Predsjednik Opštine iz djelokruga rada organa; davanje mišljenja na nacrt i prijedlog izmjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti organa koji se dostavljaju na izjašnjavanje Opštini; učestvuje u radu radnih tijela koji se bave unapredjenjem i racionalizacijom rada lokalne uprave; obavlja stručne i administrativno- tehničke poslove za rad komisija i savjeta i drugih organa koji se bave djelatnošću koji je u opisu organa.
 • poslove upravljanja kadrovima – vrši se na nivou posebne unutrašnje organizacione jedinice, a ostvaruje se kroz sprovođenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima i drugih propisa o državnim i lokalnim službenicima i namještenicima kao i posebnih propisa iz oblasti rada; praćenje i ocenjivanje rada službenika i namještenika u organu i upućivanje ostalih organa lokalne samouprave i lokalne uprave u procedure po istom i kroz evidentiranje ocijena u kadrovskom informacionom sistemu; pripremanje prijedloga programa stručnog usavršavanja službenika i namještenika; koordinira sve tehničke aktivnosti u vezi sa obukom i usavršavanjem kadrova i potrebnm evidencijama; pripremu plana rada, analize, izvještaja i informacija u oblasti upravljanja kadrovima; sarađivanje sa državnim i drugim organima za upravljanje kadrovima -Upravom za kadrove Crne Gore i Zajednicom opština Crne Gore i u ostvarivanju ostalih utvrđenih nadležnosti iz ove obasti; pripremu plana, analize, izvještaja i informacije u obasti upravljanja kadrovima; vođenje centralne kadrovske evidencije i druge evidencije iz ove oblasti, kao i izvještavanje po pred metnom; evidenciju internog tržišta rada, kao i izvještavanje po predmetnom poslu; evidenciju službenika na raspolaganju, kao i izvještavanje po predmetnom poslu; utvrđivanjem forme rješenja kojim se utvrđuju prava i obaveza lokalnog službenika/namještenika na raspolaganju; evidenciju o programima posebnog stručnog usavršavanja i ugovora o posebnom stručnom usavršavanju, kao i izvještavanje po predmetnom poslu; učestvovanje u radu komisije za provjeru sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta; obavljanje administrativno- tehničkih poslova u vezi oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kao i u vezi obaveznog socijalnog i zdravstvenog osiguranja; vođenje postupka za izdavanje radnih knjižica; evidencije dolaska i odlaska lokalnih funkcionera/službenika/namješte nika na posao u toku i van radnog vremena u cilju utvrđivanja radne discilpine i evidencije radnih sati radi dostave podataka organu uprave nadležnom za poslove finansija; izradu riješenja i predlaganje akata u vezi sa procedurama iz radnog odnosa, kao i u vezi sa procedurom izdavanja radnih knjižica.
 • izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata; odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika i nam ještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposob ljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za spro vođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
 • poslovi opšte uprave – građanska stanja ostvaruje se kroz: vođenje i ažuriranje biračkog spiska; stručne i administrativno- tehničke poslove za sprovođenje izbora; referenduma i uvođenje samodoprinosa; saradnju sa drugim državnim i ostalim organima koji vode službenu evidenciju o građanima; vođenje matičnog registra vjenčanih i izdavanje izvoda iz istog; zaključivanje brakova i administrativno- tehničke i druge poslove iz građanskih stanja, kao i poslove iz prenijete nadležnosti.
 • ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama vrši se na nivou posebne organizacione jedinice i ostvaruje se kroz saradnju sa mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i ostalim udruženjima civilnog sektora i građanima, koje prate razvoj lokalne samouprave iz djelokruga rada ovog organa, a u cilju poboljšanja komunikacije izmedju Opštine i ovih organizacija; vrši predlaganje akata za unaprijeđenje principa partcipativnosti u Opštini Budva i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj ob lasti. Obavlja administrativno –tehničke poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica i usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane; vođenje registra mjesnih zajed nica i mjesnih centara; organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za mjesne zajednice i druge poslove koji proističu iz komunikacije sa građanima.
 • zajedničke poslove koji se vrše na nivou posebne unutrašnje organizacione jedini ce ostvaruju se kroz: poslove tekućeg i investiciono- tehničkog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne samouprave i lokalne uprave; poslove osiguranja službenika i namještenika i imovine lokalne samouprave i lokalne uprave; administrativno - tehničke poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Opštine i njenih organa i upotrebom simbola; poslove nabavke kancelarijskog potrošnog i drugog materijala, sitnog inventara, opreme i drugih roba i usluga; poslove kopiranja, skeniranja i povezivanja štampanih materijala za potrebe svih organa lokalne samouprave i lokalne uprave; poslove evidencije korišćenja, održavanja i evidencije službenih vozila; poslove pružanja ugostiteljskih usluga; poslove koordinacije i održavanja higijene svih službenih prostorija poslovne zgrade Opštine; poslove održavanja i koordiniranja zaštite imovine i lica u službenim prostorijama Opštine; poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim obrascima; obavljanje i drugih poslova koje su u nadležnosti Opštine u oblasti pomoćnih poslova;
 • poslovi kancelarijskog poslovanja, arhivske djelatnosti i informisanja stra naka vrše se na nivou posebne unutrašnje organizacione jedinice – Gradjanski biro. Građanski biro obuhvata tri odsjeka: Odsjek za kancelarijsko poslovanje – Pisarnicu, Odsjek za arhivu i Biro za informisanje i za komunikaciju sa gradjanima:
 • Informisanje građana o procedurama za ostvarivanje prava pred organima lokalne uprave, važećim propisima na nivou opštine (procedure podnošenja zahtjeva, važeće lokalne administrativne takse i sl.) i izdavanje informativnog materijala (vodiča za građane, uputstava i sličnog promo materijala);
 • prijem svih vrsta zahtijeva od strane gradjana i evidentiranje istih u djelovodnik/elektronski djelovodnik ili u upisnik prvostepenog upravnog postupka/ elektronski upisnik provostepenog upravnog postupka;
 • obrada i sistematizovanje zahtijeva kroz otpremanje (elektronsko/putem internih dostavnih knjiga) istih do organa u čijoj su nadležnosti;
 • praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, putem redovnog ažuriranja djelovodnika i upisnika, razvođenja predmeta i ar hiviranja istog;
 • obavještavanje stranaka o statusu njihovog predmeta i uručivanje rješenja, zaključaka, uvjerenja iz službene evidencije i drugih akata strankama u ime organa lokalne uprave;
 • ovjera potpisa, rukopisa, prepisa i fotokopija dokumenata i izdavanje potvrde o životu radi ostvarivanja redovnih mjesečnih primanja (penzija i drugo) iz zemlje i inostranstva;
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • evidentiranje, preuzimanje, sređivanje, obrađivanje, čuvanje i korišćenje regitraturske i arhivske gradje;
 • odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala i sprovođenje postupka izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala u skladu sa zakonom i propisima;
 • predaje arhivske građe d ržavnom arhivu;
 • vođenje propisane arhivske evidencije, priprema liste kategorija registratuske građe i saradnje sa nadležnim državnim i ostalim organima iz ove oblasti;
 • poslovi prijema, zavođenja, razvođenja, predaje – otpreme pismena preko poštanske službe;
 • poslovi interne i eksterne dostave pismena;
 • poslovi praćenja i analize stanja, predlaganje mjere u vezi organizacijie i rada organa lokalne uprave, u vezi sa ostvarivanjem funkcije Građanskog biroa i unaprijeđenjem elektronske uprave u Opštini Budva;
 • vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga ovog Sekretarijata;
 • pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
 • obezbijeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
 • objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
 • organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
 • poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada;
 • vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima .

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.