Nadležnosti

Centar za informacione tehnologije

 Centar za informacione tehnologije obavlja poslove koji se odnose na: 

    - organizovanje, planiranje, realizaciju i odr žavanje informacionog sistema Opštine;
    - izradu plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o
    usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog
    sistema;
    - održavanje računarske i mrežne opreme u organima lokalne uprave i lokalne samouprave;
    - kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na
    poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;
    - izradu i realizaciju internih planova obuka i usavršavanja za korišćenje informacionih
    tehnologija i sistema za službenike i namještenike u lokalnoj upravi i lokalnoj samoupravi u
    saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu;
    - izrađivanje planova za nabavku i instalaciju opreme i preduzimanje mjera za održavanje
    računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;
    - primjenu jedinstvenih standarda: OS (operativni sistem), DBMS (upravljanje sistemom
    baze podataka) i alate za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i
    komunikacione tehnologije;
    - planiranje i učestvovanje u projektovanju implementacije i realizacije informacionog
    sistema u Opštini; izradu plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih progra mskih rješenja
    i stara se o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja
    informativnog sistema;
    - organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;
    - obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa Opštine i
    učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
    - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom, statutom i
    aktima Skupštine opštine;
    - tehničko uređivanje i ažuriranje zvanične internet prezentacije Opštine;
    - konfigurisanje i održavanju sistema elektronske pošte u organima Opštine;
    - vršenje poslova u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz svog djelokruga;
    - vršenje nabavke informatičke opreme za poterebe lokalne uprave i lokalne samouprave;
    - sarađivanje sa NVO iz djelokruga svoga rada;
    - vršenje izrade rezervnih kopija (sistem bekapa) podataka informacionog sistema Opštine;
    - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
    - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Centra; odlučivanje o
    izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
    službenika i namještenika u Centru; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog
    i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i
    namještenika u Centru; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
    službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
    toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
    Centru, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
    diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja
    nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
    posebnim opštinskim propisima;
    - obezbijeđenje učešća javnost i u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
    aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
    - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
    opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
    - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe komisija i
    radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
    - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi s a
    sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Centra; poslove na realizaciji usvojenih
    akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na
    propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po služ benoj dužnosti za potrebe
    efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
    državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
    poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.